Vilken betydelse får klinisk försäkringsmedicin för hälso- och sjukvården?

Den kliniska bedömningen i den försäkringsmedicinska processen, har sjukvården god kunskap och erfarenhet av att göra. Att bedöma arbetsförmåga och om sjukskrivning bör rekommenderas, är beroende av andra faktorer än de rent medicinska. Oftast gäller det patientens resurser och motivation, arbetsgivarens möjligheter och Försäkringskassans regelverk. Detta gör att försäkringsmedicinska bedömningar skiljer sig från de uppgifter läkaren vanligtvis har.

Bedömning av hur sjukdomen påverkar funktionsförmågan

Den försäkringsmedicinska bedömningen utgår från den kliniska undersökning som läkaren är van vid och känner sig trygg med. Den innebär att ställa diagnos, sätta in behandling och bedöma hur lång tid patientens återhämtning kan ta. Läkaren bedömer även hur sjukdomen påverkar patientens psykiska och fysiska funktionsförmåga, vad patienten bör undvika och vad patienten själv kan göra för att bli bättre.

Bedömning av hur funktionsförmågan påverkar aktivitetsförmågan

En nedsatt funktionsförmåga kan påverka patientens möjligheter till aktiviteter på sin arbetsplats. Om patienten på grund av sjukdom har svårt att klara sin aktiviteter på arbetet kan sjukskrivning bli aktuellt. Vid bedömning om en sjukskrivning ska rekommenderas har mer än själva sjukdomen betydelse. Behovet av sjukskrivning kan minska med anpassningar på arbetsplatsen. Även deltidssjukskrivning kan gynna patientens återgång i arbete. Sådana åtgärder kan ingå i en rehabiliteringsplan. En rehabiliteringskoordinator är en viktig resurs som i samverkan med arbetsgivaren kan stödja planeringen för patienten.

Tabellen beskriver hur Försäkringskassan avgör patientens rätt till sjukpenning.

Att tänka på i den försäkrings­medicinska bedömningen

Bedömningen ska ske med respekt för individens integritet och unika förhållanden som kön, ålder, etnisk bakgrund och utbildning samt vara transparent och begriplig för patienten. Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter måste beaktas. Våld i nära relationer ska uppmärksammas.

REFLEKTIONSFRÅGA

Bedömer du kvinnor och män olika inför sjukskrivning?

I den försäkringsmedicinska bedömningen rekommenderas sjukskrivning i betydligt högre grad för kvinnor. Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 % (RiR 2019:19) mer än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. För att göra så sakliga bedömningar som möjligt behöver sjukvården öka sin medvetenhet i frågor om jämställdhet.

Att beskriva den försäkrings­medicinska bedömningen

I den försäkringsmedicinska bedömningen ingår att ge de andra aktörerna information om patientens arbetsförmåga. Det görs oftast i ett skriftligt intyg eller utlåtande. Läkarintyget är en rekommendation till patienten och ger arbetsgivaren viktig information för att kunna göra nödvändiga anpassningar. Ett läkarintyg fungerar även som ett underlag till Försäkringskassan för att kunna avgöra om patienten har rätt till ersättning enligt de lagliga bestämmelserna.
Den medicinska bedömningen och de lagliga bestämmelserna beskrivs olika och har olika syften.

Du är nu klar med ”Vilken betydelse får klinisk försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården?”

Gå till översikten

Ordlista